Algemene voorwaarden

 1. De goederen worden geleverd zoals omschreven op de factuur of in de bestelbon.
 2.  De goederen of diensten worden geleverd binnen de termijn zoals op de bestelbon vermeld en met toepassing van de levering en installatie voorwaarden zoals beschreven onder de ”premium service”.

  Indien de desbetreffende levering en installatievoorwaarden niet gerespecteerd werden door de koper, heeft de verkoper het recht een bijkomende vergoeding te factureren gebaseerd op het dan geldende uurtarief van de verkoper en de kosten van het eventueel bijkomende materiaal.
 3.  De Levering gebeurt bij de verkoper, behoudens andersluidende schriftelijke afspraak.
 4.  De goederen of diensten worden vervoerd op kosten en op risico van de koper.
 5.  Klachten betreffende de geleverde goederen of diensten kunnen niet aanvaard worden wanneer zij niet schriftelijk bij ons toekomen binnen de zeven dagen na levering. Verborgen gebreken dienen binnen korte termijn na de ontdekking ervan vermeld worden.
 6.  Onze leveringen zijn contant betaalbaar.
 7.  De geleverde koopwaar blijven onze eigendom zolang de volledige prijs (hoofdsom kosten en intresten) niet betaald is. De koper draagt de risico’s vanaf de levering. Deze moet de goederen in hun staat bewaren. Bij gebrek aan betaling van de factuur op de tiende dag na de aangetekende verzending van de aanmaning, kan de overeenkomst door ons van rechtswege en op eenvoudige aangetekend verzonden verklaring worden ontbonden. Dit alles onverminderd het betalen van schadevergoeding door de in gebreke gebleven koper.
 8.  Elke niet betaalde factuur brengt vanaf de vervaldag van rechtswege en zonder aanmaning een intrest op van 12% per jaar.
 9. Wanneer de factuur onbetaald blijft gedurende tien dagen na de aangetekende verzending van een aanmaning, zal de schuld bovendien worden verhoogd met 10% van het factuurbedrag. Dit geldt als forfaitaire schadevergoeding.

  Wanneer de koper zijn verplichtingen niet nakomt, is de consument, d.i. elke natuurlijke of rechtspersoon, die uitsluitend voor een niet-beroepsmatige doeleinden, de producten of diensten verwerft of gebruikt, gerechtigd een vergoeding te eisen voor de rechtbank overeenkomstig het gemeen recht.
 10. Al onze overeenkomsten worden beheerst door het Belgisch recht. Alle betwistingen voortvloeiend uit onderhavige overeenkomst worden beslecht door de rechtbank van Dendermonde.
 11. De verkoper bevestigt hierbij dat de verwerking van de persoonsgegevens van de koper volledig gebeurd in overeenstemming met de dwingende toepasselijke bepaling van de Europese en Belgische wetgeving.  Raadpleeg hier ons privacy beleid.

Blijf op de hoogte van de laatste promoties, nieuwstjes en events via onze nieuwsbrief.