Privacy policy

Dit Privacybeleid regelt de verwerking van uw persoonsgegevens door Mariman Hans BVBA(, met als ondernemingsnummer BE 870907273) onder de handelsnaam MIELE CENTER MARIMAN (hierna aangeduid als: “Miele Center Mariman”, “wij”, “we”, “ons”) wanneer u:

  • onze website www.mielemariman.be / bezoekt (hierna: “de Website”) of
  • met ons communiceertvia e-mail, telefoon en sociale media (hierna: "Sociale Media kanalen", zoals onder meer Facebook).

Miele Center Mariman verwerkt uw persoonsgegevens in de hoedanigheid van verwerkingsverantwoordelijke.

Miele Center Mariman hecht veel belang aan het respecteren van privacy van betrokkenen, zoals bezoekers van onze website en personen die met ons wensen te communiceren. Om je op een zo duidelijk mogelijke manier te informeren over de manier waarop wij je persoonsgegevens verzamelen en gebruiken, hebben we dit privacy beleid opgesteld waarin je alle nodige informatie kan vinden. Lees dit Privacy beleid grondig door alvorens je informatie over jezelf verschaft.

U kan uw vragen per e-mail richten aan: info@mielemariman.be

Dit Privacy beleid is opgesteld in overeenstemming met de dwingende toepasselijke bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (Verordening (EU) 2016/679 van 27 april 2016) en gerelateerde Belgisch wetgeving.

Het is mogelijk dat in de toekomst wijzigingen zullen worden aangebracht aan dit Privacybeleid. Het geamendeerde Privacybeleid zal bekend gemaakt worden op de Website en zal automatisch van kracht worden dertig dagen na de initiële bekendmaking op de site. Ondanks Miele Center Mariman zal trachten enige verandering bekend te maken, raden we u toch aan om periodiek deze voorwaarden te herbekijken.

1. WELKE PERSOONSGEGEVENS VERWERKEN WIJ VAN U?

1.1. Wanneer u het contactformulier op onze Website invult en wanneer u in het algemeen met ons communiceert (zoals bvb wanneer u contact met ons opneemt via e-mail, telefoon of Sociale Media kanalen met een bestelling, concrete vraag of klacht), verzamelen wij:

  • uw basis identiteitsgegevens zoals uw naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer;
  • gegevens betreffende uw betrekking zoals uw bedrijfsnaam;
  • informatie betreffende de leveringslocatie;
  • alle andere persoonsgegevens die u ons verstrekt;
  • de inhoud van uw communicatie.

 

2. WAAROM VERWERKEN WIJ UW PERSOONSGEGEVENS EN WAT IS DE RECHTSGROND HIERVOOR?

2.1. Miele Center Mariman verwerkt uw persoonsgegevens om op een efficiënte wijze met u te communiceren of te reageren op uw vraag of bemerking, om onze wettelijke en contractuele verplichtingen te kunnen naleven, uw bestelling te kunnen behartigen en voor elk ander rechtmatig gebruik (zoals bvb onze verdediging in gerechtelijke of andere procedures; statistische analyses teneinde onze Website, producten en diensten bvb te verbeteren of verder te ontwikkelen) .

De verwerking van uw persoonsgegevens voor dit doeleinde is noodzakelijk voor de behartiging van bovengemelde gerechtvaardigde belangen van Miele Center Mariman.

3. WIE ONTVANGT UW PERSOONSGEGEVENS?

3.1. Hierbij geeft u Miele Center Mariman de uitdrukkelijke toestemming om uw uw persoonsgegevens door te geven aan zijn onderaannemers.

3.2. Deze onderaannemers mogen uw persoonsgegevens alleen op uitdrukkelijke en schriftelijke instructie van Miele Center Mariman ten behoeve van Miele Center Mariman verwerken en gebruiken. Miele Center Mariman garandeert dat alle onderaannemers en externe verwerkers met de nodige zorg worden geselecteerd en verplicht hun de veiligheid en integriteit van uw persoonsgegevens in acht te nemen.

4. WAT ZIJN ONZE KWALITEITSGARANTIES?

4.1. Miele Center Mariman doet het mogelijke om enkel die persoonsgegevens te verwerken die nodig zijn om de doeleinden te bereiken die hoger werden omschreven.

4.2. Uw persoonsgegevens worden enkel bijgehouden zo lang als nodig voor het bereiken van de doelstellingen zoals hierboven beschreven in overeenstemming met de toepasselijke wettelijke bepalingen van dwingend recht. Miele Center Mariman zal de gepaste technische en organisatorische maatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen ongeoorloofde toegang of diefstal alsook van onopzettelijk verlies, vervalsing of vernietiging. Miele Center Mariman zal het personeel of de externe verwerkingsbedrijven die voor ons persoonsgegevens verwerken enkel toegang verlenen op basis van het “need-to-know” principe. U begrijpt echter dat veiligheid en beveiliging inspanningsverbintenissen zijn.

Blijf op de hoogte van de laatste promoties, nieuwstjes en events via onze nieuwsbrief.